Regulamin

Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa oraz nagradzania uczestników w Promocji „Promocja REHAU – Instaluj korzyści”.

§ 1 Pojęcia Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Aplikacja mobilna Promocji – aplikacja mobilna opracowana i administrowana przez Organizatora na potrzeby Promocji, dostępna w polskiej wersji językowej, funkcjonująca pod nazwą REHAU INSTALUJ KORZYŚCI, dostępna w sklepie GooglePlay (Wymagany system Android 7 lub wyższy) oraz AppStore (Wymagany system iOS 12 lub wyższy), przeznaczona do prowadzenia obsługi Promocji, do której pełen dostęp możliwy jest po wpisaniu indywidualnego loginu oraz hasła, na której prowadzone są indywidualne Konta Uczestników, umożliwiająca Uczestnikom rejestrację faktur zakupowych, przeglądanie katalogu Nagród oraz wykonywanie przez Uczestnika wszelkich czynności związanych z udziałem w Promocji. Aplikacja mobilna REHAU INSTALUJ KORZYŚCI jest bezpłatna.

2. Dystrybutor – wybrane przez Sponsora osoby prawne lub osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami instalacyjnymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające i odsprzedające produkty wprowadzane do obrotu przez Sponsora. Listę Dystrybutorów biorących udział w Promocji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Formularz Zgłoszeniowy – formularz przygotowany przez Organizatora, dostępny na Stronie Internetowej Promocji, którego wypełnienie przez Uczestnika oznacza chęć przystąpienia do Promocji oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Katalog Nagród – spis Nagród zawierający ich fotografie oraz wartości wyrażone w Punktach promocyjnych, udostępniany Uczestnikom na Stronie Internetowej Promocji.

5. Nagrody – towary wymienione w Katalogu Nagród, które Uczestnik ma prawo nabyć w cenie 1,00 zł netto, po zgromadzeniu ilości punktów uprawniających do zakupu danej nagrody.

6. Organizator Promocji, zwany dalej Organizatorem - MPL VERBUM S. A. z siedzibą w Poznaniu, kod pocztowy 61-626, ul. Szelągowska 45A.

7. Promocja – akcja marketingowo – sprzedażowa, której zasady określa niniejszy Regulamin, mająca na celu propagowanie marki i produktów REHAU. Promocja organizowana jest przez MPL Verbum SA, na zlecenie firmy REHAU Sp. z o.o.

8. Punkty promocyjne – jednostki systemu punktowego, naliczane Uczestnikom przez Organizatora za zakup Towarów Objętych Promocją na indywidualnym koncie, po zarejestrowaniu przez Uczestnika u Organizatora, faktury VAT. Rejestracja faktury VAT możliwa jest poprzez przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu za pomocą formularza dostępnego na Stronie Internetowej Promocji lub za pomocą Aplikacji mobilnej Instaluj Korzyści REHAU.

9. Sponsor – REHAU Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Poznańska 1A, 62-081 Przeźmierowo.

10. Towar Objęty Promocją – wybrane produkty Sponsora, wprowadzane do obrotu za pośrednictwem Dystrybutorów. Promocją objęte są następujące grupy produktów:10. 1. System ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego RAUTHERM S10. 2. System podłączeń grzejników i instalacji wody pitnej RAUTITAN10. 3. System podłączeń grzejników i instalacji wody pitnej RAUBASIC10. 4. System kanalizacji niskoszumowej RAUPIANO plus, RAUPIANO light i RAUSILENTO. 10. 5. System AWADUKT Thermo - gruntowy powietrzny wymiennik ciepła10. 6. Regulatory pokojowe NEA SMART 2.010. 7. System podłączeń grzejników i instalacji wody pitnej FASTLOC. 8. System ogrzewania podłogowego z rzepami RAUTHERM SPEED.

11. Uczestnik Promocji – osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą w branży instalacyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwana dalej „Uczestnikiem”. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba nabywająca Produkty jako konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, ani Dystrybutor produktów Sponsora, włączając w to podmioty powiązane kapitałowo z Dystrybutorem, właścicieli Dystrybutorów, pracowników i członków ich rodzin. Uczestnikiem jest osoba pełnoletnia (+18).

12. Strona Internetowa Promocji – strona internetowa stworzona na potrzeby Promocji, administrowana i utrzymywana przez Organizatora, dostępna pod adresem www.instalujkorzysci.pl działająca w trakcie trwania Promocji.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest MPL VERBUM S. A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szelągowska 45A,kod pocztowy 61-626, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00000372990, kapitał zakładowy: 244.444,40 złotych, posiadającą numer REGON: 630922602 oraz numer NIP: 778-12-26-405.

2. Sponsorem Promocji jest REHAU Sp. z o.o. z siedzibą w Baranowie, ul. Poznańska 1 A, 62-081 Przeźmierowo, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000049439, o kapitale zakładowym 46 500 000,00 PLN, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 781-00-16-806

3. Promocja jest przedsięwzięciem Sponsora, mającym na celu propagowanie marki i produktów REHAU, skierowanym do Uczestników, której organizację Sponsor zlecił Organizatorowi.

4. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 15.05.2023 roku, do 15.12.2023 roku, z możliwością przedłużenia. Ostateczny termin zamówienia nagród przez Uczestników upływa 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Ostateczny termin wydania Uczestnikom Nagród nastąpi w terminie 14 dni po ostatecznym terminie zamawiania nagród przez Uczestników Promocji, z uwzględnieniem par. 6 p. 1 i 4.

5. Rozpatrywanie ewentualnych reklamacji upływa w terminie 35 dni od ostatniego dnia obowiązywania Promocji, z uwzględnieniem par. 6 p. 1 i 4.

6. Promocja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Zaznacza się, iż firmy Apple ani Google, będący właścicielami sklepów, w których nieodpłatnie dostępna będzie aplikacja mobilna Rehau Instaluj Korzyści, nie są w żaden sposób powiązane z organizacją promocji REHAU Sp. z o.o.

§3 Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikami Promocji są osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą w branży instalacyjnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zwane dalej „Uczestnikami”, które spełniają warunki niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowały w formie pisemnej lub elektronicznej jego postanowienia.Uczestnikiem Promocji nie może być osoba nabywająca Produkty jako konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, ani Dystrybutor produktów Sponsora, włączając w to podmioty powiązane kapitałowo z Dystrybutorem, właścicieli Dystrybutorów, pracowników i członków ich rodzin.2. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, akceptacja Regulaminu i wyrażenie zgód, które są integralną częścią Formularza Zgłoszeniowego jest, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora lub Sponsora wiadomości handlowych drogą elektroniczną.3. Organizator Promocji w porozumieniu ze Sponsorem ma prawo, bez podania przyczyn, odmówić rejestracji Uczestnika w Promocji. Może też wykluczyć zarejestrowanego Uczestnika i unieważnić jego punkty, jeśli sposób ich zebrania nie jest zgodny z zasadami Promocji lub działanie Uczestnika narusza zapisy Regulaminu lub dobre imię Sponsora.4. Każdy Uczestnik otrzymuje od Organizatora lub Sponsora login i hasło do indywidualnego konta na stronie www.instalujkorzysci.pl i do Aplikacji mobilnej Promocji, gdzie ewidencjonowane są zdobyte przez niego punkty w Promocji.§ 4Zasady gry punktowej1. Elementem Promocji jest gra punktowa przeznaczona dla jej Uczestników.

2. Gra punktowa polega na zbieraniu przez Uczestników Promocji punktów z tytułu zakupu Towarów Objętych Promocją w okresie Trwania Promocji tj. od 15.05.2023 roku, do 15.12.2023 roku.

3. Uczestnik może zebrać w trakcie Promocji maksymalnie 20 punktów, które może rozdysponować na Nagrody dostępne w Katalogu Nagród w dowolny sposób i czasie, z zachowaniem terminów wymienionych w par. 2 p. 4.

4. Naliczanie Punktów dla Uczestnika odbywa się następująco:- Uczestnik otrzymuje Punkty za dokonywane w okresie od 15.05.2023 do 15.12.2023r. zakupy Produktów Premiowanych, zgodnie z przelicznikiem: 5000,00 zł netto jest równe 1 punktowi promocyjnemu.

4. 1. Uczestnik może łączyć faktury zakupowe w celu uzyskania wymaganej kwoty 5000,00 zł netto, ale do momentu osiągnięcia wymaganej kwoty 5000,00 zł netto, Organizator nie prezentuje na koncie Uczestnika – wyników częściowych.

4. 2. Warunkiem naliczenia Punktów na koncie Uczestnika jest przesłanie do Organizatora skanu lub zdjęcia faktur potwierdzających dokonanie zakupu, z widocznymi danymi: dane Uczestnika (jako Kupującego), numer faktury, data dokonania sprzedaży oraz zakupione produkty Sponsora objęte Programem wraz ze wskazaniem ich zakupionej ilości i wartość w zł.

4. 3. Organizator rekomenduje zakrycie - innych niż Sponsora – produktów na przesyłanej kopii faktury.

4. 4. Warunkiem naliczenia Uczestnikowi punktów na indywidualnym koncie jest rejestracja faktury u Organizatora. Przesłania kopii faktur potwierdzających dokonane przez Uczestnika zakupy Produktów Premiowanych Uczestnik może dokonywać na jeden z poniższych sposobów:

a. Poprzez wysłanie kopii faktur w postaci plików graficznych o rozszerzeniu .jpg lub .pdf, przy użyciu własnego konta w programie, poprzez zalogowanie się na konto, przy użyciu otrzymanych od Organizatora danych dostępowych, kliknięcie przycisku Rejestruj fakturę, załączenie pliku graficznego zawierającego fakturę i kliknięcie przycisku Wyślij,

b. Poprzez wysłanie kopii faktury z wykorzystaniem aplikacji mobilnej REHAU Instaluj Korzyści dostępnej dla Uczestników.

4. 5. Uczestnik zobowiązany jest zachować fakturę VAT dokumentującą zakupy przez okres 30 dni po zakończeniu czasu trwania Promocji.

4. 6. W Promocji mogą być zarejestrowane wyłącznie faktury VAT, które zostały wystawione przez Dystrybutorów wskazanych przez Sponsora Promocji do udziału, a których pełną listę zawiera załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Produkty pochodzące z odsprzedaży są wykluczone z Promocji.

5. Uczestnik może zarejestrować w Programie fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu nie później niż 91 dni od daty zakupu, przy ostateczny Termin nadsyłania faktur potwierdzających zakupy produktów Premiowanych mija 15.12.2023.

6. Organizator na podstawie przesłanych kopii faktur , w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od ich otrzymania, dokona naliczenia punktów promocyjnych należnych Uczestnikowi zgodnie z przelicznikiem.

7. Jedna faktura zakupu produktów sponsora może być podstawą naliczenia punktów promocyjnych tylko jeden raz

8. Zestawienie faktur przesłanych przez Uczestnika oraz informacja o naliczonych przez Organizatora na ich podstawie punktach będzie dostępna na koncie Uczestnika w programie, a stan posiadanych punktów Uczestnik może w każdej chwili sprawdzić pod numerem infolinii: 61 8250 785 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 17.00.

9. Organizatorowi i/lub Sponsorowi w każdym momencie trwania programu przysługuje prawo do weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym, kopii faktur potwierdzających zakupy produktów sponsora przesłanych przez Uczestników Programu w celu naliczenia punktów promocyjnych, a w przypadku stwierdzenia takich niezgodności – anulowania punktów naliczonych Uczestnikowi i/lub wykluczenia Uczestnika z Programu.

10. Po uzyskaniu ilości punktów odpowiadającej wybranej nagrodzie z Katalogu Nagród, Uczestnicy zyskują prawo do zamówienia u Organizatora wybranej nagrody oraz do nabycia jej od Organizatora w promocyjnej cenie 1zł plus VAT. Zamówienie nagrody odbywa się na Stronie Internetowej Promocji lub poprzez Aplikację mobilną Promocji.

11. Organizatorowi i/lub Sponsorowi w każdym momencie trwania programu przysługuje prawo do weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym, kopii faktur potwierdzających zakupy produktów sponsora przesłanych przez Uczestników Programu w celu naliczenia punktów promocyjnych, a w przypadku stwierdzenia takich niezgodności – anulowania punktów naliczonych Uczestnikowi i/lub wykluczenia Uczestnika z Programu.

12. W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub w przypadku braku faktury zakupowej umożliwiającej weryfikację, Sponsor zastrzega sobie prawo do anulowania zdobytych punktów oraz wystąpienie o zwrot już wydanych nagród.

13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem, zastrzega sobie prawo do prowadzenia innych ciągłych lub czasowych promocji, rankingów, quizów i konkursów wykorzystujących obowiązujący w Promocji mechanizm naliczania punktów. O wszystkich zmianach Organizator będzie informował Uczestników z 2 tygodniowym wyprzedzeniem na Stronie Internetowej Promocji lub w specjalnej korespondencji w formie drukowanej lub elektronicznej kierowanej do Uczestników.

14. Ilość Towarów Objętych Promocją, za które naliczane są Punkty Promocyjne jest nieograniczona.

15. Uczestnik może rozdysponować zebrane 20 punktów na zakupy poszczególnych Nagród w dowolny sposób i w dowolnym momencie trwania Promocji.

16. Fotografie Nagród zamieszczone w Katalogu Nagród mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany, w porozumieniu z Uczestnikiem, nagrody na inną o takiej samej lub wyższej wartości. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, czasowego wstrzymania wydawania lub wycofania Nagrody przewidzianej w Katalogu, z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie. W przypadku, gdyby brak Nagrody ujawnił się dopiero po złożeniu zamówienia przez Uczestnika, zostanie on powiadomiony o tym fakcie i może zdecydować, czy wybiera Nagrodę substytutywną wobec Nagrody zamówionej, czy zwrot punktów odpowiadających zamówionej Nagrodzie.

18. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

19. Nagrody zostaną dostarczone na adres Sponsora Promocji lub bezpośrednio do Uczestnika na koszt Organizatora za pośrednictwem kuriera w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia na Nagrodę.

20. Nagrody zostaną przekazane Uczestnikowi wraz z dokumentem sprzedaży – fakturą VAT.Sponsor i Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie Nagrody z powodu podania w Formularzu Rejestracyjnym niepoprawnego adresu, zmiany adresu Uczestnika Promocji lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Nagrody, a także z powodu niemożności odbioru lub nieodebranie Nagrody przez Uczestnika Promocji, z przyczyn niezależnych od Organizatora i Sponsora.

21. Uczestnik Promocji nie może przenosić Punktów oraz prawa do Nagród na osoby trzecie.

22. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości przysługującej mu Nagrody.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego oraz zmiany danych osobowych podanych w Formularzu.

24. W trakcie całego okresu trwania Promocji Organizator na zlecenie Sponsora może prowadzić dodatkowe akcje motywujące, które będzie komunikował na stronie internetowej Promocji.

§ 5 Rozpatrywanie reklamacji

1. Każdemu Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki, gdy przedmiotem reklamacji jest ilość dostarczonych Nagród.

2. Reklamacje należy kierować na piśmie na adres Organizatora Promocji: MPL VERBUM S.A., ul. Szelągowska 45A, 61-625 Poznań, faksem na numer 61-82 50 781 lub mailowo na adres poczty elektronicznej biuro@verbum.com.pl.

3. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego lub data otrzymania przez Organizatora wiadomości emailem lub faksem.

4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku dostarczenia Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej Uczestnik Promocji zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia Nagrody lub opakowania, w której była ona transportowana lub niezgodności ilościowej przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny. W takim przypadku protokół reklamacyjny podpisuje także kurier. Dokument ten jest niezbędny, aby Organizator mógł rozpatrzyć reklamację. Brak zachowania wyżej wymienionej procedury skutkuje utratą prawa do złożenia reklamacji.

6. Uczestnik Promocji, który otrzymał zakupioną Nagrodę, będącą przedmiotem reklamacji, zobowiązany jest:- odesłać reklamowaną Nagrodę w stanie kompletnym i w oryginalnym opakowaniu do siedziby Organizatora na swój koszt,- dołączyć do każdej reklamowanej Nagrody protokół reklamacyjny z podpisem kuriera.

7. Reklamacje dotyczące wydanych Uczestnikom Promocji nagród rozpatrywane są przez Organizatora w porozumieniu ze Sponsorem. Decyzje Sponsora w przedmiocie reklamacji są ostateczne.

8. Reklamacji nie podlegają produkty:- eksploatowane niezgodnie z warunkami podanymi w instrukcji obsługi lub niewłaściwie konserwowane,- z naruszoną konstrukcją spowodowaną ingerencją Uczestnika Promocji.

9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji wadliwy towar zostanie odesłany do Uczestnika Promocji.

10. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w możliwie najszybszym terminie i nie dłuższym niż 14 dni (termin podstawowy) od daty otrzymania towaru reklamowanego.

11. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne, Organizator może dokonać:- naprawy wadliwego produktu,- wymiany produktu na nowy, wolny od wad.

12. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Organizator w porozumieniu ze Sponsorem.

13. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem, na życzenie Uczestnika Promocji, zobowiązuje się do udzielenia informacji o przebiegu i sposobie załatwienia reklamacji.

14. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji naprawiony, bądź wymieniony produkt zostaje dostarczony Uczestnikowi Promocji wraz z najbliższym zakupem innej Nagrody, bądź w przypadku braku zakupu lub zakończenia okresu trwania Promocji – w terminie 21 dni liczonym od dnia uznania reklamacji.

15. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sponsora i Organizatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Nagród posiadających kartę gwarancyjną należy zgłaszać do producenta danej Nagrody, na adres znajdujący się w załączonej do Nagrody karcie gwarancyjnej.

§6 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Promocji Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Promocji.

2. Organizator świadczy usługi, o których mowa w niniejszym paragrafie, we własnym imieniu i na własną rzecz.

3. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Promocji należy rozumieć takie usługi jak:

a. udostępnienie Regulaminu w Aplikacji mobilnej Promocji i na Stronie Internetowej Promocji,

b. zakładanie i udostępnianie Uczestnikom indywidualnych kont, na których gromadzone są Punkty promocyjne,

c. udostępnienie Katalogu Nagród w Aplikacji mobilnej Promocji i na Stronie Internetowej Promocji,

d. umożliwienie zamawiania Nagród za pośrednictwem indywidualnego konta Uczestnika w Promocji,

e. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Promocji i na Stronie Internetowej Promocji,

f. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu,

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik zaloguje się na indywidualne konto Uczestnika.

5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Safari, Chrome 10.0.

6. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Promocji może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.

7. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Uczestnika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników, tj. osoby fizycznej prowadzącej zarejestrowaną działalność gospodarczą lub/oraz osoby reprezentującej Uczestnika, są zbierane i przetwarzane w celu umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Promocji oraz realizacji Promocji.

2. Administratorem danych osobowych Uczestników, tj. osoby fizycznej prowadzącej zarejestrowaną działalność gospodarczą lub/oraz osoby reprezentującej Uczestnika, pozyskanych w związku z realizacją Promocji jest Sponsor. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się ze Sponsorem pod adresem e-mail: ochronadanych@rehau.com lub pisząc na adres REHAU sp. z o.o., Baranowo, ul. Poznańska 1A, 62-081 Przeźmierowo.Administratorem danych osobowych, o których mowa w p. 7 niniejszego paragrafu, jest Organizator. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: ido@verbum.com.pl lub pisząc na adres MPL VERBUM S. A., ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań.

3. Sponsor powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celu realizacji Promocji. Dane powierzone do przetwarzania Organizator może przetwarzać poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie.

4. Dane Uczestników będą przetwarzane przez Sponsora w celu:

a) umożliwienia Uczestnikom wzięcia udziału w Promocji oraz przeprowadzenia Promocji; podstawą prawną przetwarzania jest w przypadku Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą wykonanie umowy (Regulaminu), natomiast w przypadku osób reprezentujących Uczestników jest to prawnie uzasadniony interes Sponsora polegający na umożliwieniu Uczestnikom udziału w Promocji zgodnie z Regulaminem,

b) księgowo-podatkowym w przypadku nabycia Nagród z Katalogu Nagród; podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Sponsorze w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych,

c) rozpatrywania reklamacji; podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Sponsorze,

d) ustalenia, dochodzenia wzgl. obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sponsora, jakim jest ustalenie, dochodzenie wzgl. obrona przed roszczeniami,

e) marketingu produktów i usług Grupy REHAU; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sponsora, jakim jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność Grupy REHAU,

f) marketingu produktów i usług Grupy REHAU z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej; podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Sponsora, jakim jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność Grupy REHAU z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie udzielonych zgód.

5. Podanie danych osobowych dla celu udziału w Promocji jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Niepodanie danych skutkuje niemożliwością wzięcia udziału w Promocji.

6. Dane osobowe będą zbierane w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji wynikającym z Regulaminu.

7. Organizator będzie zbierać ponadto we własnym imieniu i na własną rzecz dane eksploatacyjne na podstawie i w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), tj. dane identyfikujące Uczestnika na jego koncie w Aplikacji mobilnej Promocji i/lub na Stronie Internetowej Promocji oraz pozwalające na przypisanie mu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Promocji. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych oraz warunki ich przetwarzania a także szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną oraz uprawnień Uczestnika zawarte są na podstronie internetowej www.instalujkorzysci.pl/polityka-prywatnosci.

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia Promocji lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Po zakończeniu Promocji dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej/podatkowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).

9. Uczestnik będący osobą fizyczną prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz osoba reprezentująca Uczestnika, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10. Uczestnik będący osobą fizyczną prowadząca zarejestrowaną działalność gospodarczą wzgl. osoba reprezentująca Uczestnika, której dane są przetwarzane, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.

11. Dane osobowe mogą być przekazywane innym spółkom REHAU, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Sponsora, m.in. Organizatorowi, dostawcom usług IT, usług finansowo-księgowych, podmiotom zapewniającym usługi kurierskie i przesyłowe, firmom doradczym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Sponsora.

12. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych dostępnych jest na stronie Sponsora www.rehau.com/pl-pl/ochrona-danych-osobowych oraz na stronie Organizatora www.instalujkorzysci.pl/polityka-prywatnosci.

§8 Postanowienia końcowe

1. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem może prowadzić komunikację z Uczestnikami Promocji w formie drukowanej, elektronicznej i telefonicznej, organizować spotkania, na które będzie zapraszał wszystkich lub wybranych Uczestników Promocji.

2. Każdy z Uczestników Promocji może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestnictwa w Promocji. Z chwilą poinformowania Organizatora o rezygnacji uczestnictwo wygasa, tym samym Organizator przestaje wysyłać materiały dotyczące Promocji, a Uczestnik traci prawo do nabycia Nagród.

3. Uczestnik Promocji oświadcza, iż przed przystąpieniem do Promocji zapoznał się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia, a także spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Promocji.

4. Naruszenie postanowień Regulaminu może stanowić podstawę do ograniczenia przez Organizatora uprawnień Uczestnika wynikających z przystąpienia do Promocji bądź wykluczenia Uczestnika z Promocji, co wówczas wiąże się z anulowaniem dotychczas zebranych i niewykorzystanych Punktów oraz z zamknięciem indywidualnego konta Uczestnika Promocji. O powyższym fakcie Uczestnik Promocji zostanie poinformowany pisemnie przez Organizatora.

5. Treść niniejszego Regulaminu oraz szczegółowe informacje dotyczące Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora i Sponsora, a także na stronie Promocji www.instalujkorzysci.pl.

6. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i Katalogu Nagród. O wszystkich zmianach warunków i zasad udziału w grze punktowej Uczestnicy Promocji zostaną poinformowani pisemnie, pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Wszelkie informacje dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

8. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.

10. Wszystkie pytania dotyczące Promocji można kierować na adres Organizatora.

11. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie bez podania przyczyny, z zachowaniem miesięcznego okresu powiadomienia Uczestników Promocji.

Załącznik numer 1 do Regulaminu

Lista dystrybutorów, biorących udział w Promocji